Methodes in groep 1-2C
Taalmethode Ik en Ko:Ik & Ko is een programma voor kleuters in groep 1 en 2 met vooral veel aandacht voor het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid. Rondom thema’s zoals het circus, eten, spelen en verkleden zijn activiteiten gemaakt die aansluiten bij de wereld van kleuters. Natuurlijk staat daarbij voorop dat alles op een speelse manier gaat. Ook kinderen voor wie Nederlands spreken en begrijpen een probleem is, leren met Ik & Ko in hun eigen tempo de taal.

Renenmethode Wereld in getallen ( WIG ):Rekenen is leuk!
In herkenbare situaties leren de kinderen op een speelse manier om te gaan met diverse rekenbegrippen. Bovendien heeft het kleuterpakket interactieve software en oefensoftware. Zo wordt rekenen voor de kleuters nog leuker!
Het pakket sluit volledig aan op de tussendoelen voor groep 1-2. De kleuters worden zo optimaal voorbereid op groep 3.
Het kleuterpakket van De wereld in getallen bevat 28 herkenbare thema’s. Elk thema heeft 6 activiteiten en 1 computeractiviteit. Met iedere activiteit zijn de kinderen ongeveer 15 tot 20 minuten bezig met rekenen.
Gevarieerde werkvormen, speelse oefeningen en zorgvuldig gekozen vormgeving. Dat maakt het rekenen met het kleuterpakket van De wereld in getallen spannend en interessant! Bovendien worden alle tussendoelen voor rekenen spelenderwijs gehaald.
De activiteiten zijn geschikt voor zowel de oudere als de jongere kleuters. In de handleiding staan aanwijzingen om de activiteit aan het niveau en de leeftijd aan te passen.
Oefensoftware op twee niveaus
De oefensoftware bevat twee niveaus. Is het eerste niveau goed doorlopen, dan kan het kind door naar het volgende niveau. Zo rekent ieder kind op zijn eigen niveau. Dat stimuleert!Schrijfmethode Zwart op Wit:
 
 Bekijk de materialen van Zwart op wit

Zwart op wit is de nieuwe schrijfmethode voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs.
De methode gaat uit van een natuurlijk, vloeiend schrift dat makkelijk aan te leren is.
De vrijheid om hun eigen karakter in het handschrift te leggen, op de juiste,
ontspannen manier bewegen en leesbaarheid van het handschrift zijn essentieel
binnen deze methode. Zwart op wit geeft kinderen plezier in het leren schrijven!

 

Leefstijl:

Kinderen beginnen al jong met het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden.
In het onderwijs neemt de belangstelling voor sociaal-emotionele vaardigheden en normen
en waarden de laatste jaren erg toe. Leefstijl heeft een methode ontwikkeld waardoor
leerlingen zich bewust worden van de normen en waarden in de maatschappij.
Dit leren ze niet op een theoretische manier maar in de praktijk.
Samen met klasgenoten doen leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten die het besef
van ‘goed met elkaar omgaan’ versterken.


Spreekbeeld:
Spreekbeeld is een geschikt leermiddel voor het aanleren en automatiseren van de klank-tekenkoppeling.
De methodiek is inmiddels een begrip op veel scholen in Nederland.
Kinderen met taal- en leesleerproblemen maken er snel enorme leesprogressie mee.
Veel leerkrachten, remedial teachers, logopedisten en dyslexiespecialisten brengen
Spreekbeeld met goed resultaat in praktijk. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat er
significant betere resultaten behaald worden door te werken met Spreekbeeld.

 

 

 

Wanneer is Spreekbeeld inzetbaar?

Spreekbeeld kan zijn kracht bewijzen in meerdere fases van het leren lezen:

De fase voorafgaand aan het lezen in de kleuterperiode
Spreekbeeld versterkt de 'voorschotbenadering' van kinderen die risicofactoren
vertonen ten aanzien van het lezen-spellen.

De fase van het aanvankelijk lezen
Spreekbeeld helpt kinderen die moeite hebben met de aanvankelijke
leeshandeling en het aanleren, onthouden en automatiseren van de letters.

De fase van het voortgezet lezen
Spreekbeeld kan worden gebruikt om bepaalde klank-tekenkoppelingen
alsnog tot stand te brengen.

Wat is Spreekbeeld?

De kern van Spreekbeeld bestaat uit een set van zogeheten spreekbeeldjes.
Bij elk spreekbeeldje hoort een verhaaltje en een gebaar. Het verhaaltje maakt
duidelijk welke klank bij de letter hoort en waarom. Het gebaar associeert direct
met de vorm van de letter en met de emotie en betekenis van het verhaaltje en
de tekening, maar ook met de articulatiewijze van de klank.
De logopedist of de leerkracht speelt dus een interactieve rol bij het aanleren
van de spreekbeeldjes, zodat de letters in de beelden ook echt voor zich gaan spreken.

Wat doet Spreekbeeld?

Letterkennis en foneembewustzijn zijn van essentieel belang voor de aanvankelijke leeshandeling.
Foneembewustzijn is inzicht hebben in de klankstructuur van gesproken taal.
Het is het kunnen opdelen van woorden tot spraakklanken en het kunnen
samenvoegen van spraakklanken tot woorden.
In vakjargon is dat de zogeheten analyse- en synthesebehandeling.

Met Spreekbeeld leren kinderen op een plezierige manier letters benoemen
door middel van meerdere associaties tegelijk. Alle zintuigen worden geprikkeld en geactiveerd.
De fonologische en/of auditieve ontwikkeling wordt gestimuleerd.
Tegelijk brengt Spreekbeeld op een speelse multisensoriële manier
foneembewustzijn tot stand. Op deze manier zijn auditieve oefeningen zinvol en gericht.
Zo ontdekken kinderen verbazend snel dat het lezen van woorden,
zinnen en teksten makkelijker is. Ze krijgen er plezier in.


Kind op Maandag:

Kind op Maandag heeft elke week een thema.
Dat wordt afgeleid uit de drie bijbelverhalen die per week op het rooster
staan en sluit aan bij de leefwereld van de kinderen.
De hele school volgt hetzelfde leesrooster, en werkt zodoende ook met hetzelfde thema.
Een enkele keer worden er voor groep 1 en 2 andere - voor hen begrijpelijker – bijbelverhalen
verteld met een bijpassende insteek.
Door het thema ontdekken kinderen dat personen uit de bijbelverhalen dezelfde
soort vragen en ervaringen hebben als zijzelf en dat God dichtbij is.
Voor elke bouw wordt bij het weekthema een doelstelling geformuleerd.
Aan de hand van deze doelstelling komt de didactische lijn tot stand.
Deze geeft de leerkracht(en) houvast in de loop van de week om het bijbelverhaal
en het eigen leven met elkaar te verbinden.
De thematekening is hierbij een visueel hulpmiddel.

 

Verkeersmethode Wijzer op weg.


 

De verkeersmethode Wijzer op de weg en De Verkeerskrant
sluiten aan bij de leefwereld van het kind door herkenbare verkeerssituaties
uit de eigen omgeving te schetsen. De methode oefent het verkeersgedrag
van de kinderen door middel van plein- en straatlessen.

Creatieve vakken.