Procedure VO advies groep 8
Afspraken m.b.t. het VO advies groep 8 leerlingen en tussentijdse schoolverlaters             
Versie augustus 2016

Tijdpad en acties voorschoolverlaters
Wanneer Wat moet er gedaan worden Door wie. Vetgedrukt=eindverantwoordelijk
Leerjaar 1 t/m 4 IPO’s afnemen HCO neemt af, leerkracht en IB-er vullen in
Leerjaar 1 t/m 4 Aanmelding bij SPPOH  d.m.v. groeidocument van leerlingen die ondersteuning (arrangement) nodig hebben vanuit SBO of clusters 1,3 of 4. Leerkracht en IB-er
Leerkracht 1 t/m 4 Aanmelden bij Viertaal of Kentalis van leerlingen die ambulante begeleiding (een arrangement light, medium of intensief) nodig hebben vanuit cluster 2. Leerkracht en IB-er
Groep 5 Opstarten van OPP’s voor leerlingen die op een eigen leerlijn verder moeten. Leerkracht en IB-er
Eind februari groep 6 (na Cito)
 
Maart/april groep 6
Beslissing voor leerlingen die na groep 7 van school gaan.
Oudergesprek en advies laten tekenen.
Leerkracht en IB-er
 
Leerkracht en IB-er
Juni groep 7 Opstellen advies en verplichte ouderavond waarin het pre-advies wordt besproken. Leerkracht groep 8 is hierbij. De uitslag entreetoets groep 7, cito E7 en de groeicurve vanaf M5 is leidraad voor het opstellen van het pre-advies.
Dit pre-advies wordt door ouders ondertekend voor gezien en geaccordeerd door ouders.
Leerkracht groep 7 en 8 (IB-er)
 
September groep 8 Informatieavond voortgezet onderwijs Leerkracht gr 8
Eind september groep 8 Drempeltoets Leerkracht gr 8
November groep 8 NIO toets  en/of SEM toets (indien nodig) Leerkracht gr 8 en IB-er
November groep 8 Leerkracht bespreekt zijn advies met de IB-er en deelt zijn advies met leerkracht groep 7 en de directie. Leerkracht gr 8en IB-er
Eind november/half december groep 8 Ouderavond en adviesgesprek VO. Leerkracht gr 8
December en januari groep 8 OKR’s invullen. Leerkracht gr 8
Maandag de 3e week van januari (LWOO 2e week)
 
Vrijdag de 3e week van januari
OKR kopie mee naar ouders, met gezien/bezwaar brief.
Gezien/bezwaar brief terug.
Leerkracht gr 8
 
Ouders
Eind januari groep 8 OKR’s laten accorderen Leerkracht gr 8 en directeur.
Eind januari/half februari Cito M8 Leerkracht gr 8 en IB-er
 

 
Het basisschooladvies wordt bepaald op basis van de volgende informatie:     
-          Beeld van de leerkracht en de IB-er
-          Leerling kenmerken (bijv. inzet, zelfstandigheid , enz)
-          Sociaal-emotionele observatielijst KIJK
-           LOVS Cito groep 5 t/m  8-          Entreetoets
-          Drempelonderzoek (indien beschikbaar)
-          Rapportcijfers groep 7 en 8
-          OPP (indien aanwezig)   
 
Communicatie naar het VO
Na ontvangst van het basisschooladvies kunnen ouders hun kinderen aanmelden op een VO school die past bij het basisschooladvies. Zodra de aanmelding gedaan is, kan er niet meer op een andere school aangemeld worden. Door middel van Onderwijs Transparant (een webbased programma voor de overstap van PO naar VO) wordt er vanuit de school een Onderwijskundig Rapport (OKR) verstuurd naar de VO school. In het OKR wordt uitgebreid het basisschooladvies toegelicht; hierin zijn ook alle toets gegevens en eventuele observaties toegevoegd. Alvorens deze OKR’s naar de VO scholen verstuurd kunnen worden, krijgen de ouders deze ter inzage mee (zie tijdpad januari). Ouders kunnen wel/niet instemmen met de informatie die over hun kind in het OKR staat. Wanneer ouders ervoor kiezen niet in te stemmen met het OKR, volgt er een inhoudelijk gesprek met de leerkracht.

Stappenplan verwerking uitslag Cito Eindtoets.
1.       Zodra de scores van de Centrale Eindtoets bekend zijn, worden deze vergeleken met het basisschooladvies. In het geval de scores op de Centrale eindtoets hoger zijn dan het basisschooladvies moet het advies van de school worden heroverwogen. Dit is verplicht.
 
2.       De resultaten van de Centrale Eindtoets worden met de kinderen individueel doorgesproken.
Diezelfde dag gaan de uitslagen in een envelop mee naar huis. (1 exemplaar)
 
3.       Bij heroverweging wordt alle beschikbare informatie nogmaals beoordeeld door de leerkracht van groep 8, de IB’er en de directeur. De school komt op basis van die beoordeling tot een beargumenteerd besluit over wel of niet bijstellen van het advies.
 
4.       Er wordt contact opgenomen met de ouders met de mededeling: hogere Cito score—advies blijft gelijk óf het advies wordt naar boven bijgesteld. In hetzelfde gesprek wordt aan ouders gevraagd of ze over deze beslissing willen praten. Dit is verplicht. Dit gesprek moet op zo kort mogelijke termijn plaats vinden.
 
5.       Na het gesprek met de ouders wordt de eventuele wijziging bijgewerkt in het BOVO-OKR.
De papieren beslissing (wel/geen wijziging) wordt meegegeven met de leerlingen.
Daarna kan er vanuit school niets meer worden gewijzigd.
 
6.       De VO school wordt door de leerkracht van groep 8 telefonisch en/of per e-mail op de hoogte gebracht van de aanpassing van het advies.
 
7.       Op de BOVO uitwisselingsmarkt (juni) wordt de wijziging verder toegelicht.
 
                    


zondag 20 januari 2019Dr. J.A. Gerth van Wijkschool
Withuysstraat 2
2523 GW Den Haag
070-3944056

Directie
Mw. M. Grool (directeur)
Mw. A. Spijkers (adjunct directeur)

Contact school

Contact MRHele kalender