Schoolregels
Klik HIER voor de regels bij "Te Laat Komen".

Algemene schoolregels
En van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar school gaan. Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen. Enkele malen per jaar praat het team over de regels. Zo zorgen we er voor dat regels in alle groepen eender zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind. Ook voor u als ouders zijn er regels. Het schoolplein is altijd alleen voor de kinderen, vr en na schooltijd. Maar ook onder schooltijd, als een groep buiten speelt, is het niet de bedoeling dat ouders dan het schoolplein opkomen.
Wilt u even iets tegen de leerkracht zeggen, doe dit dan zo mogelijk s morgens als u uw kind in de klas brengt of als u uw kind na schooltijd komt ophalen.

Gouden regels
Naar aanleiding van een project over fatsoen, zijn acht Gouden Regels ingevoerd in de school, waaraan kinderen en volwassenen geacht worden zich te houden. Deze regels zijn:
Voor de kinderen:
1. binnen wandelen, buiten rennen
2. van elkaar afblijven
3. gebruik geen grove taal
4. een ruzie los je pratend samen op
5. let eerst op jezelf, dan pas op een ander!
6. iedereen hoort erbij
7. stopdenkdoe
8. pesten pikken we niet

Voor de volwassenen
1. goede omgangsvormen (Je mag best Haags praten, als je t schelden maar wilt laten!)
2. plein is voor de leerlingen (Schoolplein! Kinderplein!)
3. maak van een kinderruzie geen ouderruzie (Heeft een kind ruzie? Doe je als ouder mee of sta je erboven?)
In de maatschappij komen uitingen van agressie meer voor dan vroeger. Dat is ook in het onderwijs het geval. Het onderwijspersoneel heeft soms te maken met boze ouders die schelden, met geweld dreigen of die hun handen wat te los hebben zitten. Ook op onze school komt het voor dat dreigementen met geweld worden geuit. In sommige gevallen gaan ouders zelfs over tot gebruik ervan. Als dit op onze school het geval zal zijn, moeten de ouders er rekening mee houden dat in alle gevallen aangifte zal worden gedaan bij de politie. Ook wordt de zaak gemeld bij ons schoolbestuur. Het bestuur kan maatregelen nemen tegen de desbetreffende ouders, na hen gehoord te hebben op het stafbureau.zondag 20 januari 2019Dr. J.A. Gerth van Wijkschool
Withuysstraat 2
2523 GW Den Haag
070-3944056

Directie
Mw. M. Grool (directeur)
Mw. A. Spijkers (adjunct directeur)

Contact school

Contact MRHele kalender