Pestprotocol
Op 3 maart 2008 is op onze school een (anti)Pestprotocol van kracht gegaan.
Daarmee gaan we pestgedrag, dat helaas ook bij ons op school voorkomt, terugdringen.
Omdat wij structureel en herkenbaar voor iedereen, leraren, ouders en kinderen willen gaan optreden, hebben we gekozen voor een protocol, waarin afspraken staan die voor en door de hele school gelden en ook de maatregelen (lees straffen) die tegen de pesters genomen gaan worden.
Op 3 maart 2008 is met alle kinderen uit de groepen 4 t/m 8 een pestcontract doorgesproken en ondertekend.

Ondanks het feit dat de school optreedt tegen pesten, blijkt dat pesten toch weer regelmatig de kop opsteekt, vaak door dezelfde pesters en vaak tegen dezelfde gepeste kinderen. Wij vinden dat pesten een probleem is van iedereen, hier op school, maar ook thuis en op straat. We vragen dan ook aan u om samen met ons het probleem van het pesten ‘op de agenda’ te zetten en regelmatig met uw kind(eren) hierover te praten. Wij zullen dat op school in elk geval ook doen.

Het voorbeeld van de leerkrachten (en thuis de ouders) is van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar geschillen niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en kinderen wordt niet geaccepteerd. Leerkrachten en ouders horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen.
Een effectieve methode om pesten te stoppen, te voorkomen en eventueel binnen de perken te houden, is het afspreken van regels voor de leerlingen.

Signalen van pesten kunnen o.a. zijn:
· altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen;
· zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot;
· een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven;
· briefjes doorgeven;
· beledigen;
· opmerkingen maken over kleding;
· isoleren;
· buiten school opwachten, slaan of schoppen;
· op weg naar huis achterna rijden;
· naar het huis van het slachtoffer gaan;
· bezittingen afpakken;
· schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer.

……..en zo zijn er nog wel meer voorbeelden te bedenken. Leerkrachten en ouders moeten alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan.

Algemene regels:
1. Inschakelen van de leerkracht is geen klikken !!!!
2. Medeleerlingen hebben ook de verantwoordelijkheid om pesten bij de leerkracht aan te kaarten;
3. School en ouders communiceren over pestgedrag. Het is niet de bedoeling dat ouders eigenhandig pestgedrag dat op school plaatsvindt, oplossen, maar dat via de leerkracht en/of de directie doen.

Regels die gaan gelden in alle groepen:
1. Doe niets bij een ander kind, wat je zelf ook niet prettig vindt.
2. Kom niet aan de ander, als de ander dat niet wil.
3. We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden.
4. Als je kwaad bent ga je niet slaan, schoppen, krabben (je komt niet aan een ander). Je probeert eerst met de ander te praten. Lukt dat niet, dan ga je naar je leerkracht.
5. Niet klikken. Je mag het wel aan de leerkracht vertellen als er iets gebeurt, dat je niet prettig of zelfs gevaarlijk vindt.
6. Vertel je leerkracht wanneer je zelf of een ander wordt gepest.
7. Blijft de pester doorgaan, dit aan je leerkracht vertellen. (Kinderen die pesten, zitten zelf in de nesten)
8. Word je gepest, praat er dan thuis ook over. Houd het niet geheim.
9. Uitlachen, roddelen en dingen afpakken of kinderen buitensluiten, vinden we niet goed.
10. Niet aan de spullen van een ander zitten.
11. Luister naar elkaar.
12. Iemand niet op zijn uiterlijk beoordelen.
13. Nieuwe kinderen willen we goed opvangen en ontvangen.
14. Opzettelijk iemand pijn doen, opwachten buiten school, achterna zitten om te pesten is niet toegestaan.
15. Probeer ook zelf een ruzie met praten op te lossen.

Aanpak van ruzies en pestgedrag in 4 stappen:
Stap 1: Er samen uitkomen
Stap 2: De kinderen komen er niet samen uit: Er dreigt een kind verliezer of zondebok te worden: Dit kind heeft het recht en de plicht om naar de leerkracht te gaan en het probleem voor te leggen.
Stap 3: De leerkracht probeert met beide partijen tot een oplossing te komen en maakt afspraken. Bij herhaling van de problemen tussen beide kinderen, volgen sancties.
Stap 4: Bij herhaald pestgedrag neemt de leerkracht stelling en houdt een bestraffend gesprek met de pester/ruziemaker. De naam van deze leerling wordt in de ‘dit kan niet’-map genoteerd en de ouders worden op de hoogte gebracht van het ruzie/pestgedrag. Leerkracht en ouders proberen in goed overleg een bevredigende oplossing te zoeken.

Consequenties:
Mochten stap 1 t/m 4 geen positief resultaat opleveren, dan volgen straffen in 5 fases:

Groep 1 t/m 3
Bewustwording / afspraken:
Fase 1: Tijdens buitenspelen ± 20 min. boven aan de trap staan. Niet meespelen met de andere kinderen
Fase 2: Gesprek met ouders, straffen uit fase 1.
Fase 3: 1 week binnen blijven in de pauze, in map noteren + oudergesprek.
Fase 4: 1 week in andere groep plaatsen, oudergesprek.
Fase 5: Schorsen
De leerling gaat na goed gedrag 1 fase terug bij aanvang nieuw leerjaar.

Groep 4 t/m 8
Bewustwording / afspraken:
Fase 1: Straffen als binnenblijven in de pauze, een schriftelijke opdracht maken, etc.
Fase 2: Waarschuwing, gesprek met ouders, straffen uit fase 1.
Fase 3: 1e gele kaart, straffen uit fase 1 + 2 en 1 week binnenblijven / nablijven, oudergesprek
Fase 4: 2e gele kaart, in andere groep plaatsen of bij directie, oudergesprek
Fase 5: 3e gele kaart = rode kaart, geschorst voor 1 dag.
De leerling gaat na goed gedrag 1 fase terug bij aanvang nieuw leerjaar.

Dit pestprotocol heeft tot doel:

Alle kinderen hebben het recht zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Door regels en afspraken zichtbaar te maken tussen kinderen en volwassenen, zullen zij, als zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid met veel plezier naar school te gaan.

De leerkrachten en de ouders uit de medezeggenschapsraad onderschrijven gezamenlijk dit pestprotocol.

Het pestprotocol ligt ter inzage op school.

zondag 20 januari 2019Dr. J.A. Gerth van Wijkschool
Withuysstraat 2
2523 GW Den Haag
070-3944056

Directie
Mw. M. Grool (directeur)
Mw. A. Spijkers (adjunct directeur)

Contact school

Contact MRHele kalender