School Maatschappelijk Werk (SMW)
School Maatschappelijk Werk

Het maatschappelijk werk op school draagt bij aan het versterken van de positie van het kind binnen de school, het gezin en de maatschappij. Doelstelling is de ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Vroegtijdig signaleren van problemen die in de schoolsituatie tot uiting komen is hierbij van belang.

 

De schoolmaatschappelijk werker kan in veel gevallen direct hulp bieden en is zeer goed op de hoogte van de verschillende hulpverlenende instanties in de regio. Zij kan daarom, als dat nodig is, snel met de juiste instantie in contact treden.
Uitgangspunt hierbij is dat elke te ondernemen stap van te voren met de ouders wordt overlegd. Zonder toestemming van de ouders wordt er geen informatie aan anderen gegeven.

We hebben 2 dagen in de week een  schoolmaatschappelijk werkster. Ze heet Layla el Ousrouti en is in dienst van het Samenwerkingsverband en op maaandag en donderdag op school aanwezig.


Het schoolmaatschappelijk werk kent twee vormen:
* Oudergericht
* Kindgericht.

De werkwijze
De schoolmaatschappelijk werker werkt dus een aantal uren op onze school. U kunt haar zelf aanspreken tijdens het spreekuur dat ze houdt. Kijkt u voor de juiste tijden op de prikborden in de school. Ook kunt u vragen aan onze intern begeleider of de leerkracht van uw kind om een afspraak voor u te maken.

Wat doet de schoolmaatschappelijk werker?
Hij of zij werkt nauw samen met de intern begeleider en leerkrachten op school en heeft als taak:
* Samen met de ouder(s), school / leerkracht verhelderen wat de oorzaak van het probleem van uw kind op school is.
* Kortdurende hulp bieden aan ouder(s) bij opvoedingsvragen, om zodoende de leerprestaties en het gedrag (op school) van het kind te verbeteren.
* Ouder(s) begeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening.
* Leerkrachten ondersteunen en/of begeleiden.
* Bemiddelen tussen school, de leerkracht en het gezin, waarbij het kind centraal staat.

De punten op een rij

* Alle gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk.
Zonder uw toestemming wordt er geen informatie gegeven aan anderen.
* De gesprekken met het schoolmaatschappelijk werk vinden plaats op de school van uw kind.
Desgewenst kan het gesprek ook bij u thuis of op het bureau van het maatschappelijk werk gehouden worden.
* Aanmelden kunt u zelf doen tijdens het spreekuur, maar u kunt ook aan de leerkracht van uw kind vragen of die contact voor u wil leggen. U kunt ook bij juf Marieke Dool, onze IB-er voor groep 4 tm 8, of juf Esther de Beer, voor groep 1 tm 3,terecht,
* U kunt terecht bij het schoolmaatschappelijk werk voor problemen op school of bij de opvoeding of thuissituatie.


    Een gezinsleven moet gelukkig zijn